Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł, - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów, - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub Szkoła otrzymuje te materiały od podmiotów zewnętrznych nie związanych ustawą o dostępności cyfrowej. 3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang. .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kosk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 684-15-41 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Stanowi własność Gminy Kowalewo Pomorskie Obiekt usytuowany jest w centrum wsi Pluskowęsy, przy drodze krajowej nr 15, w sąsiedztwie wsi Frydrychowo i Dylewo.

Do Pluskowęs można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji bądź autobusem PKS (przystanek usytuowany 50 m od siedziby). Najłatwiej do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących, jak również nie są wyposażone w sygnalizację świetlną ani dźwiękową, nie zastosowano ramp krawężnikowych ani zmiennej faktury nawierzchni.

Przed budynkiem szkoły funkcjonuje parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – jest zawsze wolne jedno miejsce parkingowe zgodnie z zarządzeniem dyrektora. Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów, które nie są oznaczone kontrastowo. Ponadto dla osób posiadających schorzenia utrudniające poruszanie się przy wejściu głównym do budynku zainstalowany jest podjazd, z którego mogą skorzystać nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również osoby starsze, rodzice z małymi dziećmi i inne osoby wymagające pomocy.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku, wszystkie drzwi wejściowe do siedziby przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego, ale nie otwierają się automatycznie. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki.

Sale lekcyjne znajdują się na parterze oraz pierwszym piętrze, szkoła nie posiada windy wewnątrz budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety, znajdująca się w obiekcie nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby niesłyszące mogą kontaktować się ze szkołą poprzez przesłanie: • wiadomości e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. • wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.